MONT IRP s.r.o.
Charakteristika spoločnosti
Organizačná štruktúra
Cetrifikáty, oprávnenia
Ocenenia spoločnosti
Predmet činnosti
Naše referencie
Vybavenie spoločnosti
Výpis z ORSR
Charakteristika spoločnosti MONT IRP s.r.o.

      MONT IRP s.r.o. je spoločnosť ktorá vznikla v roku 1992 fúziou spoločnosti MONT IRP s.r.o. a výrobného podniku MONTOSTROJ š.p. Žilina. Sídlo spoločnosti je vo vlastnom areáli na adrese Oceliarska 2, 010 01 ŽILINA. Jedná sa o výrobné, skladové priestory o rozlohe cca 28 500 m 2
MONT IRP s.r.o. uzatvára a riadi všetky svoje obchodné prípady a záležitosti samostatne v rámci rozsahu svojej činnosti . Spoločnosť zamestnáva 96 z toho vo výrobnej sfére 71 pracovníkov v profesnom zložení spĺňajúcom požiadavky STN EN ISO 3834.

MONT IRP s.r.o. je registrovaná na Okresnom súde v Žiline č. vl . 17434/L

Spoločníci sú:

  • Ing. SVENTEK Cyril
  • KPK s.r.o. Martin

Konateľmi spoločnosti sú:

  • Ing. SVENTEK Cyril
  • Ing. KOŠÁBEK Rhet
  • Ing. SALÍNI Ivam

      Všetci pracovníci , vrátane externých spĺňajú kvalifikačné požiadavky vyplývajúce z predpisov a noriem pre výrobu uvedených v predmete činností MONT IRP s.r.o.
Pracovisko konštrukcie je vybavené príslušnou výpočtovou technikou (hardvér), vrátane programového vybavenia (softvér), zariadením – plotrom na tlačenie výkresovej dokumentácie.
      Pracovisko TPV a OTK zabezpečuje technologickú prípravu a činnosti spojené s výrobou a všetky potrebné osvedčenia k výrobkom podľa STN, STN EN, STN EN ISO, DIN, vrátane požadovaných technických skúšok a revízií k odovzdávaným výrobkom.
      Zvárači – zámočníci spĺňajú požiadavky noriem (STN EN 287 – 1:135, 111, 131) a STN 05 0710; EN 1418.