Záujemca o zamestnanie

Pre všetkých uchádzačov o zamestnanie predstavujeme náš nový billboard, ktorý je umiestnený na Kragujevskej ulici v Žiline. Ak máte záujem pracovať na podobných projektoch, na ich príprave a výrobe, vyplňte dole uvedený dotazník.

DOTAZNÍK UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE

 

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom MONT IRP s.r.o. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách, ktoré som poskytol/ poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom ich internetovej stránky www.montirp.com , za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca spoločnosti MONT IRP s.r.o. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje uchádzača sa zálohujú za účelom evidencie uchádzača o zamestnanie na max. 1 kalendárny rok.


Celé znenie informácie

Slovenčina