Záujemca o zamestnanie

DOTAZNÍK UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE

 

    V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom MONT IRP s.r.o. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách, ktoré som poskytol/ poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom ich internetovej stránky www.montirp.com , za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca spoločnosti MONT IRP s.r.o. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje uchádzača sa zálohujú za účelom evidencie uchádzača o zamestnanie na max. 1 kalendárny rok.

    Celé znenie informácie

    Slovenčina